Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden zakelijke verkeer en consumenten voor Stukadoorsbosch & Onderhoud en www.stukadoorsbosch.nl, gevestigd te Rotterdam en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder dossiernummer 243331424, Gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Rotterdam op 20 maart 2011.

De voorwaarden zijn van toepassing op iedere overeenkomst van opdracht tot dienstverlening en/of bemiddeling, alsmede de daaruit voortvloeiende aanvullende en/of volgende overeenkomst(en) en afspraken tussen Stukadoorsbosch & Onderhoud, de opdrachtgever en gebruiker.

Stukadoorsbosch.nl biedt op zijn website, www.stukadoorsbosch.nl, persoonlijke cadeaubonnen aan welke door de klant kunnen worden verzilverd bij Stukadoorsbosch & Onderhoud in ruil voor verschillende verbouwingswerkzaamheden. Op alle overeenkomsten tussen klanten en Stukadoorsbosch & Onderhoud zijn deze Algemene Voorwaarden van toepassing. Lees deze dan ook zorgvuldig door, zodat u weet wat u mag verwachten en waar u zich aan dient te houden.
Hiernaast biedt Stukadoorsbosch & Onderhoud u de mogelijkheid om te profiteren van een kortingsbon.

Deze voorwaarden zijn voor het laatst aangepast op 20 maart 2011.

Artikel 1 - Definities

In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:
1.1 Wij resp. Stukadoorsbosch & Onderhoud: bemiddelaar in relaties tussen opdrachtgever/ aanbieder en opdrachtnemer/kopers.
1.2 De opdrachtgever: iedere natuurlijke of rechtspersoon die voor zichzelf dan wel ten behoeve van derden een opdracht aanbiedt respectievelijk een opdracht uitzet tot het verrichten van bepaalde diensten /de natuurlijke of rechtspersoon die het werk opdraagt; dit kan ook Stukadoorsbosch & Onderhoud zijn.
1.3 Gebruiker: iedere natuurlijke of rechtspersoon die voor zichzelf dan wel ten behoeve van een dienst op enige manier gebruik maakt van de website van stukadoorsbosch.nl,
1.4 De opdrachtnemer: iedere natuurlijke of rechtspersoon die voor een opdrachtgever werkzaamheden uitvoert naar aanleiding van het plaatsen van een opdracht door de opdrachtgever/de natuurlijke of rechtspersoon die het werk uitvoert
1.5 Dag: een werkbare kalenderdag;
1.6 Werkdag: een kalenderdag tenzij deze valt op een algemene of ter plaatse van het werk erkende of door de overheid dan wel bij of krachtens de voor de Stukadoorsbosch & Onderhoud geldende CAO voorgeschreven rust- of feestdag, vakantiedag of andere niet individuele vrije dag;
1.7 Kortingsbon: bon tot verkrijging van korting.
1.8 Cadeaubon: waardebon t.b.v. verbouwingswerkzaamheden.

Artikel 1a Algemeen

1a.1 Stukadoorsbosch & Onderhoud draagt zorg voor een nauwkeurige uitvoering voor de afhandeling van de aanvraag van offertes conform haar privacy beleid.
1a.2 Voor de desbetreffende bepalingen in deze Algemene Voorwaarden is hetgeen vermeld is in de disclaimer van toepassing.
1a.3 Iedere handelsnaam van Stukadoorsbosch & Onderhoud kent zijn eigen Algemene Voorwaarden

Artikel 2 - Werkingssfeer

2.1 Een eventuele verwijzing door de opdrachtgever naar zijn voorwaarden wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen tenzij anders schriftelijk overeengekomen is.
2.2 De opdrachtgever wordt door de enkele aanvang der werkzaamheden door ons, geacht akkoord te gaan met de toepasselijkheid van
onze algemene voorwaarden;
2.3 Indien in enig geschil niettemin zou worden bepaald dat ook de voorwaarden van de opdrachtgever toepasselijk zijn, prevaleren onze voorwaarden bij strijdigheid van een of meer bepalingen;
2.4 Het in dit artikel bepaalde kan uitsluitend worden opzij gezet indien wij na ontvangst van de opdrachtbevestiging schriftelijk te kennen geven dat de algemene voorwaarden van de opdrachtgever toepasselijk zijn;

Artikel 3 - Offerte c.q. aanbieding

3.1 Elke offerte is één ondeelbaar geheel en is vrijblijvend, tenzij anders wordt overeengekomen;
3.2 Het aanbod vermeldt indien mogelijk het tijdstip waarop met het werk kan worden begonnen;
3.3 De overeenkomst komt tot stand door het bericht van aanvaarding van ons aanbod door de opdrachtgever;
3.4 De overeenkomst wordt tevens geacht te zijn tot stand gekomen op het tijdstip dat wij de werkzaamheden hebben aangevangen;
3.5 Wijzigingen in de overeenkomst dienen schriftelijk aan ons te worden bevestigd resp. schriftelijk door ons te zijn aanvaard;

Artikel 4 - Onze rechten en verplichtingen

4.1 De werkzaamheden worden verricht binnen de normale werktijden van Stukadoorsbosch & Onderhoud, tenzij anders is overeengekomen;
4.2 Wij zijn in geval wij de opdrachtgever ter zake hebben gewaarschuwd en desalniettemin de opdrachtgever uitvoering der betreffende werkzaamheden op een ondeugdelijke ondergrond resp. volgens een ondeugdelijke werkwijze resp. onder ondeugdelijke omstandigheden heeft verlangd, niet aansprakelijk voor door ons uitgevoerd werk;

Artikel 4a Kortingsbon

4a.1 Een kortingsbon wordt verstrekt bij een opdracht vanaf 1.457 euro excl. BTW. De kortingsbon is eenmaal geldig per opdracht. Er is slechts één kortingsbon geldig voor de eerste €1.457,-.
4a.2 Kortingsbonnen kunnen worden gedownload tijdens de offerteaanvraag en zijn niet afzonderlijk te bestellen
4a.3 Verzilvering vindt plaats via de post of e-mail. De korting wordt automatisch verrekend. De offerte dient voor akkoord te ondertekend worden met vermelding van het nummer op de kortingsbon. Een kopie wordt aan Stukadoorsbosch & Onderhoud toegezonden.
4a.4 De kortingsbon is alleen geldig voor aankoop van diensten bij Stukadoorsbosch & Onderhoud in Rotterdam en omgeving en kan niet verzilvert worden bij partners van Stukadoorsbosch & Onderhoud
4a.5 De kortingsbon is geldig tot de vermelde vervaldatum (3 maanden na afgifte bon) maar geldt niet voor reeds gemaakte offerte aanbiedingen, overeenkomsten en leveringen
4a.6 De kortingsbon kan gecombineerd worden met een cadeaubon van Stukadoorsbosch & Onderhoud.
4a.7 De kortingsbon is niet geldig voor reserveringen bij andere bedrijven dan de bovengenoemde, hoofdaannemers van Stukadoorsbosch & Onderhoud, onderaannemers van Stukadoorsbosch & Onderhoud.

Artikel 5 - Rechten en Verplichtingen opdrachtgever

5.1 Indien op detailtekeningen opmerkingen staan als maten in het werk te controleren of dergelijke, nemen wij aan dat deze maten door de opdrachtgever zijn gecontroleerd en juist bevonden. Bovendien zal de opdrachtgever binnen acht dagen na het geven van de opdracht een leveringsschema verstrekken, aangevende op welke data de verschillende onderdelen moeten worden geleverd c.q. het werk moet worden aangevangen en opgeleverd.
5.2 Indien het leveringsschema c.q. de planning niet kan worden aangepast aan onze productie, hebben wij het recht nadere voorwaarden te stellen of de opdracht geheel of gedeeltelijk te herroepen;
5.3 De opdrachtgever zorgt voor de voor het werk benodigde goedkeuringen zoals vergunningen, ontheffingen en beschikkingen, alsmede de overige voor het werk te verschaffen gegevens. De opdrachtgever zal aan Stukadoorsbosch & Onderhoud alle informatie en bescheiden verstrekken die noodzakelijk zijn in het kader van de uitvoering van de opdracht en opdrachtgever staat in voor de juistheid ervan.
5.4 De opdrachtgever dient er voor te zorgen dat door derde(n) uit te voeren werkzaamheden en/of leveringen die niet tot ons werk behoren zodanig en zo tijdig worden verricht dat de uitvoering van onze werkzaamheden daarvan geen vertraging ondervindt.
Indien niettemin vertraging ontstaat dient de opdrachtgever ons daarvan tijdig in kennis te stellen;
5.5 Indien de aanvang van ons werk wordt vertraagd door niet aan ons te wijten omstandigheden moet de opdrachtgever ons de daarmede verband houdende schade en kosten vergoeden en hebben wij het recht op verschuiving van de opleveringsdatum, ook als wij daarom
niet vragen;
5.6 De opdrachtgever draagt het risico van schade veroorzaakt door gebreken in materialen, hulpmiddelen en voorzieningen die door hem ter beschikking zijn gesteld dan wel zijn verlangd;
5.7 Indien door ons hulp of bijstand van welke aard ook wordt verleend, geschiedt zulks buiten onze verantwoordelijkheid en voor rekening en risico van de opdrachtgever;
5.8 Adviezen, voorzieningen en werkzaamheden van derden, al dan niet volgens onze gegevens en tekeningen, die van invloed zijn of kunnen zijn op onze prestaties zijn voor rekening en risico van de opdrachtgever.
5.9 De opdrachtgever dient er voor te zorgen dat wij bij aankomst op het werk onze werkzaamheden terstond kunnen aanvangen en deze gedurende de normale werkuren kunnen uitvoeren. Werkzaamheden buiten de normale werkuren, indien wij zulks noodzakelijk achten moeten worden gedoogd;
5.10 De opdrachtgever dient te zorgen voor:
a) goede verharde toegangswegen tot het werk dusdanig dat ons materiaal en materieel te allen tijde in volle ladingen tot aan de ingang van het gebouw gebracht kunnen worden; voor zover dat
niet het geval is, moet de opdrachtgever aan ons extra kosten, waaronder met name begrepen extra mankracht voor aanvoer materiaal, vergoeden.
b) afsluitbare, verlichte, droge, zindelijke opslagruimte van voldoende grootte, voor opslag van onze materialen, machines etc.;
c) tegen vorst en hitte beveiligde/beschermde opslagruimte voor de opslag van brand- c.q. vuurgevaarlijke en vorstgevoelige materialen;
d) het in ontvangst nemen van voor onze werkzaamheden bestemde materialen en deze te behandelen in overeenstemming met de aanwijzingen op de begeleidingspapieren en/of op de verpakking aangebrachte aanwijzingen voor de opslag daarvan;
e) water en elektriciteit, zowel voor licht als krachtstroom met voldoende spanning en met zoveel gemakkelijk aan te sluiten stopcontacten, zodat wij binnen een straal van 25 meter hierover kunnen beschikken;
f) schaftlokaal, wasgelegenheid en toiletten c.q. de vrije toegang daartoe voor ons personeel;
g) behoorlijk volgens de voorschriften bruikbare bouwliften, steigers en bouwmateriaal;
5.11 Indien werkzaamheden moeten worden verricht, is de opdrachtgever verplicht er zorg voor te dragen dat het bouwwerk met glas of ander licht doorlatend materiaal is dichtgemaakt, indien de weersomstandigheden dit naar ons oordeel noodzakelijk maken. Bij gebreke daarvan zijn wij niet verplicht het werk uit te voeren en is de opdrachtgever verplicht aan ons alle door ons in verband daarmede geleden schade te vergoeden.
5.12 De opdrachtgever dient zodanige maatregelen te nemen, dat het door ons aangebrachte werk niet wordt beschadigd of vernield;
5.13 Kosten welke ontstaan doordat aan het in het vorige lid gestelde niet, niet-tijdig of niet-volledig is voldaan, zijn voor rekening van de opdrachtgever;
5.14 De opdrachtgever zal zorg dragen, dat kwetsbare onderdelen in de omgeving van het door ons aan te brengen werk tevoren worden beschermd.
5.15 De opdrachtgever draagt er zorg voor dat ten tijde van de uitvoering van onze werkzaamheden in de omgeving daarvan aanwezige personen vooraf op de hoogte zijn gesteld van aan onze werkzaamheden verbonden stof-, stank-, reuk- en geluidshinderbezwaren en dat anderen dan ons personeel de toegang tot de ruimten waarin wij onze werkzaamheden verrichten alsmede gedurende de tijd daarna die wij noodzakelijk achten, is ontzegd;
5.16 De opdrachtgever stelt om niet de voorzieningen beschikbaar voor het gescheiden inzamelen van chemisch- en bouwafval;
5.17 De opdrachtgever zorgt voor orde en veiligheid op het werk. Hij zorgt tevens voor de goede staat van de te verwerken materialen en het materieel dat door hem ter beschikking wordt gesteld;
5.18 Indien door ons ontwerpen, afbeeldingen, tekeningen, catalogi, maat en/of gewichtsopgaven zijn verstrekt, zijn deze voor ons niet bindend; deze bescheiden blijven ons eigendom.
De opdrachtgever is ervoor aansprakelijk, dat deze bescheiden niet worden gekopieerd, aan derden ter hand worden gesteld of ter inzage gegeven. Indien een opdracht niet wordt verleend, zullen deze bescheiden op ons verzoek terstond aan ons worden geretourneerd;

Artikel 6 – Prijzen

6.1 Alle prijzen zijn exclusief BTW, tenzij anders is aangegeven op de offerte.
6.2 Kostenbegrotingen, plannen, ontwerpen, afbeeldingen, tekeningen etc. brengen wij niet afzonderlijk in rekening indien ons op grond daarvan een opdracht wordt verleend;
6.3 Indien u ons een opdracht verstrekt biedt Stukadoorsbosch & Onderhoud u een korting aan. Deze zal worden verwerkt indien u de offerte voor akkoord hebt ondertekend. De kortingsbon kan gecombineerd worden met een cadeaubon van Stukadoorsbosch & Onderhoud en is niet te verzilveren bij partners van Stukadoorsbosch & Onderhoud. Zowel voor de kortingsbon als voor de cadeaubon gelden afzonderlijke voorwaarden.
6.4 In het geval ons één opdracht wordt verleend zijn wij gerechtigd de kosten van het maken van begrotingen, plannen, ontwerpen, afbeeldingen, tekeningen, etc. in rekening te brengen.
6.5 Indien na het aanvaarden der opdracht de materiaalprijzen, de prijzen van hulpmateriaal en grondstoffen zoals elektriciteit, de prijzen van onderdelen welke wij van derden betrekken, lonen en salarissen, sociale lasten, overheidslasten, omzetbelasting, vrachten en assurantiepremies, een verhoging ondergaan, waaronder begrepen prijsverhogingen door koersverschillen in valuta waarin wij onze materialen kopen dan wel de door ons te gebruiken materialen worden gekocht of indien door wijziging van een of meer der genoemde factoren onze opslagen veranderen, ook al geschiedt dit ten gevolge van reeds bij het aanvaarden der opdracht te voorziene omstandigheden,
zijn wij gerechtigd de bij de aanvaarding der opdracht overeengekomen prijs met inachtneming der eventueel ter zake bestaande wettelijke bepalingen dienovereenkomstig te verhogen;
6.6 De in dit artikel genoemde prijsverhogingen zullen deel uitmaken van de bedongen prijs; de verhogingen dienen door de opdrachtgever onder dezelfde voorwaarden te worden voldaan als de aanvankelijk overeengekomen prijs.

Artikel 6a Meer en minderwerk

  1. Bij de prijsvormingsmethode aanneemsom in de zin van artikel 3 lid 5 kan de consument nadat de overeenkomst is gesloten, in overeenstemming met de prijsvormingsmethode zonder dat een aparte overeenkomst wordt gesloten meer- of minderwerk opdragen, mits het saldo van de daaruit voortvloeiende verrekeningen niet meer bedraagt dan 10% van de prijs van het werk.
  2. Meer- of minderwerk voor een totaal bedrag hoger dan 10% van de prijs van het werk wordt behoudens in spoedeisende omstandigheden vooraf schriftelijk of elektronisch overeengekomen.

Artikel 7 - Monsters

7.1 Indien door ons een model, monster of voorbeeld is getoond of verstrekt, wordt dit vermoed slechts te zijn getoond of verstrekt bij wijze van aanduiding: de hoedanigheid van te leveren zaken kunnen van het monster, model of voorbeeld afwijken.
7.2 Geringe kleur-, en structuurverschillen zijn toelaatbaar. De opdrachtgever vrijwaart ons ter zake van enige aansprakelijkheid voor eventuele kleurafwijkingen en/of verkleuringen;

Artikel 7a Eigendom van tekeningen, ontwerpen e.d.

  1. De door of vanwege de ondernemer verstrekte ontwerpen, afbeeldingen, omschrijvingen, tekeningen, modellen, begrotingen en calculaties e.d. waarvan de ondernemer zich het eigendom wenst voor te behouden, blijven zijn eigendom.
  2. Alle met betrekking tot ontwerpen, afbeeldingen, omschrijvingen, tekeningen, modellen e.d. gevestigde rechten (auteursrechten, modelrechten e.d.) worden voorbehouden en dienen te worden eerbied.

Artikel 8 - Uitvoeringsduur, uitstel van oplevering

8.1 De termijn binnen welke het werk moet worden opgeleverd wordt in de overeenkomst uitgedrukt, hetzij in werkbare dagen, weken of maanden, hetzij door een bepaalde dag te noemen;
8.2 Indien een termijn is uitgedrukt in een aantal werkbare dagen worden werkdagen respectievelijk halve werkdagen als onwerkbaar beschouwd, wanneer door omstandigheden die ons niet te wijten zijn gedurende vijf uren respectievelijk tenminste twee uren door het grootste deel van de werknemers of machines niet kan worden gewerkt;
8.3 Als de oplevering van een werk zou moeten geschieden op een dag die geen werkdag is, geldt de eerstvolgende werkdag als de overeengekomen dag van oplevering;
8.4 De termijn binnen welke het werk moet worden opgeleverd kan door de opdrachtgever in overleg met ons worden verlengd,
8.5 Indien door overmacht, door voor rekening van de opdrachtgever komende omstandigheden, of door het door of namens de opdrachtgever aanbrengen van bestek wijzigingen dan wel van wijzigingen in de uitvoering van het werk de uitvoering van de werkzaamheden wordt vertraagd kan van ons niet gevergd worden dat het werk binnen de overeengekomen termijn wordt opgeleverd en hebben wij recht op termijnverlenging, ook als daarom niet wordt gevraagd.

Artikel 9 - Overmacht

9.1 Indien ten gevolge van of in verband met oorlog, gehele of gedeeltelijke mobilisatie, oproer, onlusten, blokkade, verkeersbelemmeringen, algemene of gedeeltelijke werkstaking, uitsluiting, gedwongen stilstand, brand, watersnood en/of abnormale waterstand, epidemie, ziekte van personeel, directe of indirecte stagnatie in ons bedrijf ontstaat, of indien door vandalisme, bezetting (ook door krakers), atoomkernreacties, milieuramp, milieuverontreiniging t.b.v. het uit te voeren werk en met de gezondheid van personen bedreigende gevolgen, acties van maatschappelijke groeperingen, in- of uitvoerverbod, sneeuw-, en/of ijsbelemmering of door enige andere oorzaak buiten onze schuld, de benodigde grondstoffen, hulpmaterialen of onderdelen welke wij van derden betrekken, ons niet resp. niet tijdig kunnen bereiken, en/of onze werknemers het bouwobject niet kunnen bereiken of aldaar verblijven, hebben wij het recht de levering der materialen en/of de uitvoering van het werk op te schorten zolang deze stagnatie of verhindering aanhoudt;
9.2 Indien deze stagnatie of verhindering langer dan dertig dagen heeft geduurd, hebben beide partijen het recht, de overeenkomst, mits zulks schriftelijk binnen veertien dagen geschiedt, te annuleren voor zover het betreft het nog niet geleverde c.q. uitgevoerde gedeelte.
Hetgeen bij annulering reeds is geleverd c.q. uitgevoerd moet alsdan gelijktijdig worden betaald. Bij zodanige annulering, onverschillig welke partij zich hiervan bedient, zijn wij niet gehouden enige vergoeding ter zake te verlenen.

Artikel 10 - Aansprakelijkheid

10.1 Stukadoorsbosch & Onderhoud is beperkt aansprakelijk voor de gevolgen van beroepsfouten. Indien bij de uitvoering van de opdracht onverhoopt een gebeurtenis - waaronder begrepen een nalaten - plaatsvindt, die tot aansprakelijkheid leidt, is de aansprakelijkheid van Stukadoorsbosch & Onderhoud beperkt tot het bedrag van €500,- of indien de al aan Stukadoorsbosch & Onderhoud betaalde vergoeding voor de
werkzaamheden hoger is (tenzij dit bedrag terug is betaald aan de opdrachtgever, dan kan Stukadoorsbosch & Onderhoud tot een beperkt bedrag van €500,- aansprakelijk gesteld worden), tot een bedrag gelijk aan die vergoeding met een maximum van €1.000,-.
10.2 De opdrachtgever vrijwaart Stukadoorsbosch & Onderhoud tegen alle aanspraken van derden, de redelijke kosten van rechtsbijstand daaronder begrepen, die op enigerlei wijze samenhangen met de werkzaamheden die door Stukadoorsbosch & Onderhoud voor de opdrachtgever worden verricht, tenzij deze aanspraken het gevolg zijn van grove nalatigheid of opzet van Stukadoorsbosch & Onderhoud.

Artikel 11 - Opneming en goedkeuring

11.1 De opneming geschiedt op onze schriftelijke, tot de opdrachtgever gerichte, mededeling houdende de dag waarop naar ons oordeel het werk zal zijn voltooid;
11.2 De opneming geschiedt in de regel binnen acht dagen na de in het vorige lid bedoelde dag. De opdrachtgever dient ons tijdig, zo mogelijk drie dagen tevoren, schriftelijk mede te delen op welke datum en tijdstip de opneming plaats vindt;
11.3 Nadat het werk is opgenomen, wordt door de opdrachtgever binnen tien dagen aan ons medegedeeld of het werk wel of niet is goedgekeurd en in het laatste geval met opgaaf van de gebreken.
11.4 Zodra er binnen acht dagen na dagtekening van ons geen schriftelijke mededeling van goedkeuring door de opdrachtgever aan ons verzonden is, dan wordt het werk geacht te zijn goedgekeurd;
11.5 Kleine gebreken die binnen een nog volgende betalingstermijn kunnen worden hersteld zullen geen reden tot onthouding van de goedkeuring zijn. Wij zijn gehouden de in dit lid bedoelde gebreken zo spoedig mogelijk te herstellen;

Artikel 12 - Oplevering

12.1 Levertijden gelden nimmer als fatale termijnen. Bij overschrijding van de levertijd c.q. de opleveringstermijn, dient de opdrachtgever ons schriftelijk in gebreke te stellen en ons een laatste, redelijke, termijn te geven;
12.2 Het werk wordt als opgeleverd beschouwd, indien het werk is goedgekeurd of geacht wordt te zijn goedgekeurd;
12.3 Het werk wordt goedgekeurd of geacht te zijn goedgekeurd als:
a De opdrachtgever dit aan ons mededeelt;
b Wij de opdrachtgever schriftelijk hebben bericht het werk voltooid te achten. Indien de opdrachtgever niet binnen 8 dagen na dagtekening van ons desbetreffend bericht schriftelijk bezwaren tegen de voltooiing van het werk kenbaar maakt, wordt het werk geacht te zijn goedgekeurd;
c. De opdrachtgever het object waaraan/waarbinnen het werk is verricht weer in gebruik neemt, met dien verstande, dat door de ingebruikneming van een gedeelte van het werk,  dat gedeelte als opgeleverd wordt beschouwd.

Artikel 13 - Betaling

13.1 Betaling dient te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum. Kortingen onder welke benaming ook mogen nimmer in mindering worden gebracht. Bij de betaling is schuldvergelijking nimmer toegestaan, noch is het de opdrachtgever toegestaan dat hij enige betalingsverplichting jegens ons opschort;
13.2 Indien voor het vaststellen van betalingstermijnen eenheidsprijzen gelden, zullen deze globaal zijn en dienen ter bepaling van tussentijdse betalingsverplichtingen. Deze eenheidsprijzen gelden nimmer voor het berekenen van de kosten voor eventueel meer- en/of minderwerk dan wel voor het vaststellen van prijzen voor andere werken;
13.3 Indien de opdrachtgever de goederen niet op in het leveringsschema of planning gestelde data kan of wil ontvangen of indien hij in gebreke is gebleven tijdig een leveringsschema of planning te verstrekken, komen de daardoor noodzakelijk geworden kosten van opslag voor rekening van de opdrachtgever, terwijl wij de betaling van de opgeslagen goederen kunnen vorderen;
13.4 Bij de vaststelling der tussentijdse betalingsverplichtingen kan naar verhouding rekening worden gehouden met genoemde prijsverhogingen.
13.5 Indien enige betaling niet tijdig is geschied, wordt de opdrachtgever geacht van rechtswege in gebreke te zijn zonder dat enige aanmaning of ingebrekestelling noodzakelijk zal zijn, onverminderd ons recht van opschorting van onze verplichtingen bij niet-tijdige betaling van termijnen;
13.6 Bij overschrijding der betalingstermijn verbeurt de opdrachtgever een vertragingsrente van anderhalf (1,5) procent voor elke maand (een gedeelte van een maand daarbij voor een volle maand te rekenen) over het niet tijdig betaalde bedrag. Voor rekening van de opdrachtgever zijn voorts alle kosten van inning der niet-tijdig betaalde bedragen, zowel gerechtelijke als buitengerechtelijke. De buitengerechtelijke kosten bedragen tenminste 15% van het niet tijdig betaalde bedrag.
13.7 Voor zover wij voor inning van bedrag en rechtskundige hulp nodig hebben en de kosten daarvan meer bedragen dan genoemde 15%, is de opdrachtgever ook dat meerdere verschuldigd.
13.8 De volledige prijs zal geheel en onmiddellijk zonder voorafgaande in gebrekenstelling opeisbaar zijn in de volgende gevallen:
a indien de opdrachtgever in staat van faillissement wordt verklaard, indien hij surséance van betaling aanvraagt, dan wel een aanvraag tot zijn onder curatelestelling is aanhangig gemaakt;
b enig beslag op roerende en/of onroerende zaken, vorderingen of andere bezittingen van de opdrachtgever wordt gelegd;
c bij overlijden van de opdrachtgever of indien zijn voornemen tot het metterwoon verlaten van Nederland blijkt;
d indien de opdrachtgever een vennootschap onder firma, een commanditaire vennootschap, een besloten vennootschap of een naamloze vennootschap is, dezelve in liquidatie treedt, wordt ontbonden of een andere vennoot c.q. bestuurder verkrijgt, dan wel een vennoot of bestuurder uit- resp. aftreedt;
13.9 Zolang geen volledige betaling van enige deel- of eindfactuur eventueel inclusief vertragingsrente en buitengerechtelijke kosten, heeft plaatsgevonden, blijven geleverde materialen ons eigendom.
13.10 Een betaling door de opdrachtgever strekt eerst tot voldoening van de verschuldigde vertragingsrente en vervolgens tot voldoening van de op de vordering vallende buitengerechtelijke kosten. Daarnaast strekken betalingen tot mindering op de hoofdsom.

Artikel 14 Garanties

Garantiebepalingen Stukadoorsbosch & Onderhoud
De ondernemer garandeert dat eventuele gebreken in het werk na oplevering gedurende de hierna te noemen perioden kosteloos zullen worden verholpen, tenzij hij aantoont dat het gebrek geen verband houdt met het werk. Het voorgaande laat onverlet dat de ondernemer ook na de genoemde perioden voor eventuele gebreken in het werk aansprakelijk kan blijven op grond van de wet.

Artikel 14a - Reclames

14.1 Indien bij uitgevoerd werk of bij de levering andere zichtbare gebreken worden geconstateerd, moeten hierover binnen acht dagen na de constatering daarvan worden gereclameerd;
14.2 Reclames dienen, op straffe van nietigheid, schriftelijk te onzer kennis te worden gebracht;
14.3 Indien de opdrachtgever de opdracht heeft verstrekt onder het beding op keur van de directie of onder andere benaming de keuring aan derden heeft gedelegeerd, dient dit op de in het vorige lid omschreven wijze en binnen de gestelde tijdstippen te onzer kennis te worden gebracht;
14.4 Een door ons verzonden factuur wordt geacht door de ontvanger van de factuur te zijn goedgekeurd, indien het schriftelijk bericht van met redenen omklede bezwaren tegen de factuur ons niet heeft bereikt binnen 5 werkdagen nadat de factuur door ons is verzonden;
14.5 Alle gebreken aan geleverde zaken, of het uitgevoerde werk, waarvan de opdrachtgever bewijst dat zij binnen zes maanden na de levering resp. oplevering zijn ontstaan, uitsluitend of overwegend als direct gevolg van een onjuistheid in de door ons ontworpen constructie, gebrekkige verwerking of gebruik van materiaal, waarvan wij hadden kunnen weten, dat dit ondeugdelijk was, worden door ons kosteloos gerepareerd, opnieuw geleverd of hersteld (naar onze keuze). Onze garantie bevat geen verplichting tot vergoeding van schade,
welke door her levering, herstel of anderszins voor de opdrachtgever mocht ontstaan;
14.6 Voor gebruikte materialen voor het werk wordt geen garantie verleend;
14.7 Indien de opdrachtgever ons materiaal voor verwerking beschikbaar stelt, geldt de garantie uitsluitend de deugdelijkheid van de daaraan door ons verrichte werkzaamheden;
14.8 Indien ter voldoening aan garantiebepalingen onderdelen door nieuwe
worden vervangen gelden ten aanzien van deze nieuwe onderdelen
dezelfde garantiebepalingen; de vervangen onderdelen worden ons eigendom;
14.9 Onze verplichting tot vergoeding van schade strekt nimmer verder dan een bedrag van maximaal de aanneemsom van het onderhavige werk dan wel het totaal van gewerkte uren en verwerkte materialen;
14.10 Voor gevolgschade zijn wij nimmer aansprakelijk. Onze garantieverplichtingen
vervallen door elke niet, niet tijdige of niet volledige betaling door de opdrachtgever. Nakoming onzerzijds der garantiebepalingen kan eerst worden gevorderd nadat de opdrachtgever volledig aan zijn betalingsverplichting, ook van vertragingsrente en buitengerechtelijke kosten, zal hebben voldaan.

Artikel 15 Niet-nakoming van de overeenkomst

  1. Als één van de partijen een verplichting uit de overeenkomst niet nakomt, mag de wederpartij de nakoming van de daartegenover staande verplichting opschorten.
    Bij gedeeltelijke of niet-behoorlijke nakoming is opschorting slechts toegestaan, voor zover de tekortkoming dat rechtvaardigt.

  2. Als één van de partijen de overeenkomst niet nakomt, is de wederpartij bevoegd de overeenkomst te ontbinden, tenzij de tekortkoming gezien haar geringe betekenis de ontbinding niet rechtvaardigt.

Artikel 16 Toepasselijk recht

15.1 Op alle door ons te sluiten overeenkomsten is Nederlands recht van
toepassing.
15.2 Partijen kunnen overeenkomen dat geschillen beslecht worden via de
Raad voor Arbitrage voor bouwbedrijven.

Adresgegevens:
Stukadoorsbosch & Onderhoud
Postbus 44061
3006 HB Rotterdam

Algemene voorwaarden bemiddeling Stukadoorsbosch & Onderhoud
Artikel 1 - Toepasselijkheid

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op iedere overeenkomst van opdracht tot dienstverlening en/of bemiddeling, alsmede de daaruit voortvloeiende aanvullende en/of volgende overeenkomst(en) en afspraken tussen Stukadoorsbosch & Onderhoud en de Opdrachtgever.

Artikel 2 - Definities

Stukadoorsbosch & Onderhoud: de (rechts)persoon die krachtens de opdrachtbevestiging de opdracht tot dienstverlening of bemiddeling van de Opdrachtgever aanvaardt.

De Opdrachtgever: de (rechts)persoon die de opdracht aan Stukadoorsbosch & Onderhoud verstrekt.

Artikel 3 - Inhoud van de opdracht bij bemiddeling

3.1 Onder een overeenkomst van opdracht tot bemiddeling wordt verstaan een opdracht tot het verlenen van diensten met betrekking tot de bemiddeling door Stukadoorsbosch & Onderhoud in het tot stand komen van een overeenkomst tussen de Opdrachtgever en een derde, zoals bedoeld in artikel 7:425 BW, waarbij tenminste aan de door Opdrachtgever gegeven specificaties wordt voldaan.
3.2 De inhoud van een overeenkomst heeft betrekking op het onderhouden van relaties tussen opdrachtgever en opdrachtnemer, onder andere via een informatieve website. Tevens heeft de inhoud betrekking op het onderhoud van onroerend goed en de bemiddeling en levering van (algemene) diensten.
3.3 Tenzij partijen uitdrukkelijk anders schriftelijk overeenkomen, beogen de Opdrachtgever en Stukadoorsbosch & Onderhoud niet dat Stukadoorsbosch & Onderhoud door de Opdrachtgever zal worden gevolmachtigd, zoals is bedoeld in artikel 3:60 BW, om in zijn naam rechtshandelingen te verrichten of dat Stukadoorsbosch & Onderhoud uit hoofde van een lastgeving, als bedoeld in artikel 7:414 BW, voor rekening van de Opdrachtgever rechtshandelingen verricht.

Artikel 4 - Vergoeding bij bemiddeling

4.1 De opdrachtgever is de volledige vergoeding voor de werkzaamheden verschuldigd indien er gedurende de looptijd van de opdracht tussen de Opdrachtgever en Stukadoorsbosch & Onderhoud de overeenkomst met een derde tot stand komt.
4.2 De opdrachtgever is de volledige vergoeding voor de werkzaamheden verschuldigd indien de overeenkomst met een derde weliswaar tot stand komt nadat de overeenkomst van opdracht tussen Stukadoorsbosch & Onderhoud en de opdrachtgever (door opzegging of anderszins) is beëindigd, maar de overeenkomst met een derde tot stand komt als gevolg van de door Stukadoorsbosch & Onderhoud verrichte diensten en/of omdat de opdrachtgever in strijd heeft gehandeld met artikel 5 lid 1 en 5 lid 4 hierna en/of omdat de opdrachtgever gedurende de looptijd van de overeenkomst buiten Stukadoorsbosch & Onderhoud om met derden onderhandelingen heeft gevoerd om zelf een overeenkomst tot stand te brengen. Indien er tussen de opdrachtgever en een derde na de datum van beëindiging van deze overeenkomst een overeenkomst tot stand komt, wordt deze overeenkomst, behoudens door de opdrachtgever te leveren tegenbewijs, geacht tot stand te zijn gekomen door bemiddeling van Stukadoorsbosch & Onderhoud en is de opdrachtgever de volledige vergoeding verschuldigd, tenzij de wet zich hiertegen zou verzetten.

Artikel 5 - Opdracht Algemeen

5.1 De opdrachtgever zal aan Stukadoorsbosch & Onderhoud alle informatie en bescheiden verstrekken die noodzakelijk zijn in het kader van de uitvoering van de opdracht en opdrachtgever staat in voor de juistheid daarvan.
5.2 Stukadoorsbosch & Onderhoud zal de opdrachtgever op de hoogte houden van de werkzaamheden en zal de opdrachtgever verantwoording doen van de wijze waarop zij zich van haar taken heeft gekweten. Indien Stukadoorsbosch & Onderhoud bedragen heeft ontvangen of betaald ten gunste respectievelijk ten laste van de opdrachtgever doet zij daarvan rekening.
5.3 Iedere opdracht wordt geacht te worden gegeven aan en aanvaard door Stukadoorsbosch & Onderhoud, ook indien het de uitdrukkelijke of stilzwijgende bedoeling van de opdrachtgever is dat de opdracht wordt uitgevoerd door een of meerdere bepaalde personen in dienst van Stukadoorsbosch & Onderhoud. Het is Stukadoorsbosch & Onderhoud toegestaan om de werkzaamheden in het kader van de opdracht uit te (laten) voeren door derden (bijvoorbeeld gespecialiseerde bouwkundige inspecteurs), die niet bij haar in dienst zijn, mits de opdrachtgever daarvoor voorafgaande toestemming heeft verleend. De werking van artikel 7:404 Burgerlijk wetboek (BW) en artikel 7:707 lid 2 BW, dat een hoofdelijke aansprakelijkheid vestigt indien meerdere personen opdracht hebben ontvangen, wordt uitgesloten.
5.4 De Opdrachtgever onthoudt zich van alle activiteiten die de opdracht aan Stukadoorsbosch & Onderhoud kunnen doorkruisen en/of die Stukadoorsbosch &Onderhoud in de uitvoering van de opdracht kunnen belemmeren.

Artikel 6 - Hoogte vergoeding en betaling

6.1 De in de opdrachtbevestiging genoemde vergoeding(en) voor de werkzaamheden (het loon zoals bedoeld in artikel 7:405 dan wel artikel 7:426 BW) omvat de vergoeding van de door Stukadoorsbosch & Onderhoud gemaakte en te maken onkosten in verband met de opdracht, tenzij in de opdrachtbevestiging anders is bepaald.
6.2 De vergoeding voor de werkzaamheden (het loon) en de vergoeding van de onkosten zullen door Stukadoorsbosch & Onderhoud gedurende de opdracht worden gefactureerd. De in de opdracht genoemde bedragen zijn exclusief de omzetbelasting. De opdrachtgever vergoedt de door Bosch Stukadoos & Onderhoud ter zake de opdracht verschuldigde omzetbelasting. Indien de opdrachtgever betalingen zal ontvangen van derden via het kantoor van Stukadoorsbosch & Onderhoud geeft de opdrachtgever hierbij onvoorwaardelijk en onherroepelijk toestemming aan Stukadoorsbosch & Onderhoud om de voornoemde vergoedingen te verrekenen met de van derden te ontvangen betalingen.
6.3 Mocht de Opdrachtgever de opdracht tot bemiddeling aan Stukadoorsbosch & Onderhoud intrekken, opschorten of beëindigen vanwege niet aan Stukadoorsbosch & Onderhoud toe te rekenen omstandigheden alvorens er tussen hem en een derde een overeenkomst tot stand is gekomen, dan is hij gehouden om aan Stukadoorsbosch &  Onderhoud de vergoeding van de alsdan door Stukadoorsbosch & Onderhoud gemaakte onkosten alsmede een bedrag van €15,- zijnde de redelijke vergoeding voor de reeds verrichte werkzaamheden, te betalen, mits er gerede kans bestond dat er uiteindelijk een overeenkomst tot stand zou komen.
6.4 De betaling van de facturen dient, indien deze niet verrekend kunnen worden met betalingen van derden, te geschieden binnen 10 dagen na de factuurdatum, tenzij partijen anders zijn overeengekomen.
6.5 Stukadoorsbosch & Onderhoud kan, indien zij dit noodzakelijk acht, van de opdrachtgever een voorschot verlangen alvorens daadwerkelijk met de werkzaamheden aan te vangen. Dit voorschot wordt met de factuur verrekend.
6.6 Indien een factuur niet binnen de betalingstermijn wordt voldaan, is over het factuurbedrag een contractuele rente verschuldigd gelijk aan de wettelijke rente vermeerderd met 1%. Indien ook na de eerste aanmaning een factuur niet wordt voldaan, is de opdrachtgever aan Stukadoorsbosch & Onderhoud buitengerechtelijke incassokosten verschuldigd van 15% van het factuurbedrag met een minimum van € 250,-. Indien de factuur niet is voldaan, heeft Stukadoorsbosch & Onderhoud het recht om, nadat de opdrachtgever daarvan op de hoogte is gesteld, haar werkzaamheden ten behoeve van de opdrachtgever op te schorten. Stukadoorsbosch & Onderhoud is alsdan niet aansprakelijk voor de schade, die is ontstaan als gevolg van de opschorting.

Artikel 7 - Looptijd

7.1 De overeenkomst van opdracht is aangegaan voor onbepaalde tijd met ingang van de datum, waarop de opdracht aan Stukadoorsbosch & Onderhoud is verstrekt.
7.2 De overeenkomst eindigt (onder meer) door opzegging of doordat de in het kader van de opdracht te verrichten werkzaamheden zijn voltooid.
7.3 De opdrachtgever is bevoegd om de overeenkomst op ieder moment op te zeggen door middel van een aangetekende brief, met inachtneming van een opzegtermijn van vier weken. Artikel 7.764 BW is in dit geval onverminderd van kracht.
7.4 Stukadoorsbosch & Onderhoud is bevoegd om de overeenkomst met onmiddellijke ingang door middel van een aangetekende brief op te zeggen, indien onder meer (en derhalve niet uitsluitend):
a) De opdrachtgever in strijd handelt met enige bepaling van deze overeenkomst dan wel met andere tussen Stukadoorsbosch & Onderhoud en de opdrachtgever gesloten overeenkomsten van welke aard dan ook, en zulk een verzuim niet binnen 7 dagen na verzenddatum van de ingebrekestelling is opgeheven, onverminderd het recht van Stukadoorsbosch & Onderhoud op volledige schadevergoeding respectievelijk nakoming;
b) in geval van faillissement, (voorlopige) surseance van betaling, een onderhands akkoord met schuldeisers of het van toepassing verklaren van de schuldsaneringsregeling voor natuurlijke personen;
c) indien er naar het oordeel van Stukadoorsbosch & Onderhoud spraken is van een ernstige verstoring van de relatie tussen Stukadoorsbosch & Onderhoud en de opdrachtgever;
d) indien de opdrachtgever commercieel ernstig in opspraak raakt;
e) indien de opdrachtgever zich vestigt buiten Nederland en dit onoverkoombare problemen oplevert voor Stukadoorsbosch & Onderhoud;
f) indien blijkt dat de opdrachtgever aan Stukadoorsbosch & Onderhoud onjuiste gegevens heeft verstrekt bij het aangaan van de overeenkomst die van dien aard zijn dat, indien Stukadoorsbosch & Onderhoud met deze gegevens bekend zou zijn geweest, de overeenkomst niet of niet onder dezelfde voorwaarden zou zijn gesloten;
g) indien sprake is van andere omstandigheden die zich naar het oordeel van Stukadoorsbosch & Onderhoud tegen voortzetting van de overeenkomst verzetten.
7.5 Onverlet de verplichting van de opdrachtgever om de vergoeding voor de werkzaamheden en de onkosten te betalen, kunnen partijen aan beëindiging van de overeenkomst geen recht op schadevergoeding ontlenen, tenzij wordt opgezegd op grond van wanprestatie.

Artikel 8 - Aansprakelijkheid

8.1 De aansprakelijkheid is geregeld in de individuele overeenkomst met de opdrachtgever. Hetgeen bepaalt is in artikel 10.6 van deze voorwaarden is onvoorwaardelijk van toepassing.
8.2 Stukadoorsbosch & Onderhoud kan niet aansprakelijk gesteld worden, voor enige schade, indien een opdrachtgever een opdracht terug trekt. Indien een opdrachtgever een opdracht terug trekt is Stukadoorsbosch & Onderhoud niet aansprakelijk ondanks toezeggingen, bevestigingen e.d. Stukadoorsbosch & Onderhoud kan alleen aansprakelijk gesteld worden indien er een getekende overeenkomst of contract is tussen Stukadoorsbosch & Onderhoud en de potentiele opdrachtnemer.

Artikel 9 - Toepasselijk recht/bevoegde rechter

9.1 Op deze overeenkomst en alle overeenkomsten die hieruit voortvloeien is het Nederlands recht van toepassing.

Artikel 10 - Diversen

10.1 Wijzigingen in of afwijkingen van deze algemene bepalingen, tussen partijen gesloten overeenkomst(en) en/of aanvullende dan wel afwijkende bedingen zijn alleen van kracht indien partijen deze schriftelijk hebben vastgelegd en ondertekend.
10.2 De nietigheid c.q. het onverbindend zijn van een bepaling van deze overeenkomst heeft niet tot gevolg dat de overeenkomst in haar geheel nietig c.q. onverbindend is. In plaats van de nietige of ongeldige bepaling zullen partijen een passende regeling overeenkomen, die de bedoeling van partijen en het door hen nagestreefde economische resultaat op juridisch effectieve wijze zo dicht mogelijk benadert.
10.3 Het niet nemen door een partij van enige actie in geval van wanprestatie ter zake van enige bepaling van deze overeenkomst door de andere partij of het toestaan of gedogen van een afwijking van enige bepaling van deze overeenkomst, kan niet worden beschouwd als afstand van recht.
10.4 Voor zover in deze overeenkomst niet anders is bepaald, zijn de in deze overeenkomst beschreven rechten en verplichtingen niet overdraagbaar, tenzij met schriftelijke toestemming van alle partijen bij deze overeenkomst.
10.5 Aan de opschriften ("kopjes") boven de onderscheiden bepalingen in de overeenkomst of de algemene bepalingen komt geen zelfstandige betekenis toe. Deze opschriften zijn uitsluitend toegevoegd om reden van overzichtelijkheid en zijn niet van invloed op de uitleg van de bepalingen in deze overeenkomst.
10.6 Indien enige bepaling in de tussen Stukadoorsbosch & Onderhoud en de opdrachtgever gesloten overeenkomst(en) in strijd is met enige bepaling van deze algemene bepalingen, prevaleert de bepaling van de overeenkomst(en).

Adresgegevens:
Stukadoorsbosch & Onderhoud
Postbus 44061
3006 HB Rotterdam

Algemene voorwaarden Cadeaubon/ kortingsbon Stukadoorsbosch & Onderhoud

Algemene voorwaarden Stukadoorsbosch & Onderhoud.

Stukadoorsbosch & Onderhoud, gevestigd te Capelle aan den IJssel en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder dossiernummer 24331424, biedt op zijn website, www.stukadoorsbosch.nl, persoonlijke cadeaubonnen aan welke door de klant kunnen worden verzilverd bij Stukadoorsbosch & Onderhoud in ruil voor verschillende verbouwingswerkzaamheden. Op alle overeenkomsten tussen klanten en Stukadoorsbosch & Onderhoud zijn deze Algemene Voorwaarden van toepassing. Lees deze dan ook zorgvuldig door, zodat u weet wat u mag verwachten en waar u zich aan dient te houden.
Hiernaast biedt Stukadoorsbosch & Onderhoud u de mogelijkheid om te profiteren van een kortingsbon. Deze voorwaarden zijn voor het laatst aangepast op 20 maart 2011

Artikel 1 Definities
1.1. Klant: de natuurlijke persoon of rechtspersoon die een overeenkomst aangaat met Stukadoorsbosch & Onderhoud.
1.2. Cadeaubonnen: de door Stukadoorsbosch & Onderhoud aangeboden waardebonnen.
1.3. Overeenkomst: een afspraak, overeenkomst of contract tussen Stukadoorsbosch &  Onderhoud en Klant, inclusief de Algemene Voorwaarden indien van toepassing.
1.4. Website: www.stukadoorsbosch.nl en alle subdomeinen.

Artikel 2 Toepasselijkheid
2.1. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, overeenkomsten en leveringen van Stukadoorsbosch & Onderhoud, tenzij schriftelijk uitdrukkelijk anders is overeengekomen.
2.2. Indien Klant in zijn opdracht, bevestiging of mededeling inhoudende aanvaarding bepalingen of voorwaarden opneemt die afwijken van, of niet voorkomen in deze Algemene Voorwaarden zijn deze voor Stukadoorsbosch & Onderhoud alleen bindend indien en voor zover deze door Stukadoorsbosch & Onderhoud uitdrukkelijk schriftelijk zijn aanvaard.

Artikel 3 Prijzen
3.1. Alle prijzen zijn inclusief omzetbelasting en andere heffingen welke van overheidswege worden opgelegd.
3.2. Alle prijzen op de Website zijn onder voorbehoud van kennelijke programmeer- en typefouten.

Artikel 4 Cadeaubonnen
4.1. Klant kan op de website een cadeaubon kopen. Hij kan daarbij kiezen voor cadeaubonnen voor verschillende verbouwingswerkzaamheden. Daarnaast kan de klant een cadeaubon kopen met een waarde vanaf 15 euro en kan pas geëffectueerd worden bij werkzaamheden die minimaal vier uur arbeidsduur omvatten.
4.2. De cadeaubon voor bepaalde verbouwingswerkzaamheden kan alleen worden ingewisseld bij Stukadoorsbosch & Onderhoud.
4.3. De cadeaubon die een waarde vertegenwoordigd, kan naar keuze worden ingewisseld voor alle op de website vermelde verbouwingswerkzaamheden: stukadoorswerkzaamheden, schilders werkzaamheden en onderhoudswerkzaamheden van niet bouwkundige aard. De waarde zoals vermeldt staat op de cadeaubon wordt in dat geval in mindering gebracht op de normale prijs van de offerte bedrag voor de gekozen verbouwingswerkzaamheden. Het resterende bedrag moet door de klant worden bijbetaald. De klant krijgt vervolgens de cadeaubon voor die specifieke werkzaamheid geleverd conform deze voorwaarden.
4.4. Stukadoorsbosch & Onderhoud is niet verantwoordelijk voor omschrijving op de cadeaubon. De koper van de cadeaubon van de bon draagt hier zelf zorg voor.
4.5. Foto's en afbeeldingen die gebruikt zijn op de website en in het gedrukte materiaal dienen slechts ter illustratieve indicatie. Stukadoorsbosch & Onderhoud draagt er echter zorg voor dat de afbeeldingen zoveel mogelijk aansluiten bij de werkelijkheid.
4.6. Voor vragen en/of klachten met betrekking tot het verzilveren van de cadeaubon wendt de klant zich tot Stukadoorsbosch & Onderhoud. De contactgegevens van Bosch & Onderhoud worden op de cadeaubon vermeld.
4.7. Stukadoorsbosch & Onderhoud kan nadere voorwaarden stellen aan het verzilveren van de cadeaubonnen. Deze voorwaarden zullen steeds zoveel mogelijk in de omschrijving van de verbouwingswerkzaamheden op de website worden opgenomen.
4.8. De klant en Stukadoorsbosch & Onderhoud zullen in redelijk overleg de dag(en) vastleggen waarop de klant zijn cadeaubon kan gebruiken, waarbij Stukadoorsbosch & Onderhoud de redelijke belangen van de klant in aanmerking neemt en zich zoveel mogelijk zal inspannen de verbouwingswerkzaamheid op het door de klant gewenste tijdstip mogelijk te maken.
4.9. Verzilvering van de cadeaubon geschiedt bij de Stukadoorsbosch & Onderhoud. De wijze waarop de cadeaubon kan worden verzilverd is afhankelijk van de aard en de duur van de verbouwingswerkzaamheid. In ieder geval zal de verwerking plaatsvinden bij het samenstellen van de factuur. Informatie hierover is opgenomen op de cadeaubon. In de meeste gevallen is een reservering noodzakelijk.
4.10. Indien de klant een reservering maakt bij Stukadoorsbosch & Onderhoud is de cadeaubon verzilverd. Indien de klant op de afgesproken datum niet verschijnt, is Stukadoorsbosch & Onderhoud geen restitutie verschuldigd.
4.11. De cadeaubon heeft een geldigheidsduur van 1 jaar na de uitgiftedatum, tenzij anders is aangegeven. De uitgiftedatum en de geldigheidsduur van de cadeaubon worden daarop vermeld.
4.12. De cadeaubon mag niet worden doorverkocht. Wel mag de cadeaubon cadeau worden gedaan.
4.13. Cadeaubonnen kunnen niet worden ingewisseld voor contant geld
4.14 De cadeaubon kan gecombineerd worden met een kortingsbon van Stukadoorsbosch & Onderhoud en is niet te verzilveren bij de partners of hoofdaannemers van Stukadoorsbosch & Onderhoud.

Artikel 4a Kortingsbon
4a.1 Een kortingsbon wordt verstrekt bij een opdracht vanaf €1.457,- excl. BTW. De kortingsbon is eenmaal geldig per opdracht. Er is slechts één kortingsbon geldig voor de eerste €1.457,-.
4a.2 Kortingsbonnen kunnen worden gedownload tijdens de offerteaanvraag en zijn niet afzonderlijk te bestellen
4a.3 Verzilvering vindt plaats via de post of e-mail. De korting wordt automatisch verrekend. De offerte dient voor akkoord te ondertekend worden met vermelding van het nummer op de kortingsbon. Een kopie wordt aan Stukadoorsbosch & Onderhoud toegezonden.
4a.4 De kortingsbon is alleen geldig voor aankoop van diensten bij Stukadoorsbosch & Onderhoud in Rotterdam en omgeving (maximaal ±80 km van Rotterdam) en kan niet verzilvert worden bij partners van Stukadoorsbosch & Onderhoud
4a.5 De kortingsbon is geldig tot de vermelde vervaldatum (3 maanden na afgifte bon) maar geldt niet voor reeds gemaakte offerte aanbiedingen, overeenkomsten en leveringen
4a.6 De kortingsbon kan gecombineerd worden met een cadeaubon van Stukadoorsbosch & Onderhoud.
4a.7 De kortingsbon is niet geldig voor reserveringen bij andere bedrijven dan de bovengenoemde, hoofdaannemers van Stukadoorsbosch & Onderhoud, onderaannemers van Stukadoorsbosch & Onderhoud.

Artikel 5 Overeenkomst/levertijd/herroepingsrecht
5.1. De Overeenkomst komt pas tot stand op het moment van aanvaarding door de klant van het aanbod van Stukadoorsbosch & Onderhoud en het voldoen aan de daarbij door Stukadoorsbosch & Onderhoud gestelde voorwaarden.
5.2. Indien de klant het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt Stukadoorsbosch & Onderhoud onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod. Zolang de ontvangst van deze aanvaarding niet is bevestigd, heeft de klant de mogelijkheid de overeenkomst te ontbinden.
5.3. De klant gaat ermee akkoord dat als de cadeaubon is geleverd, en dus de uitvoering van de dienst wordt aangevangen, er een herroepingstermijn van 90 werkdagen kan zijn.
5.4. Zodra de betaling door Stukadoorsbosch & Onderhoud is ontvangen, stuurt Stukadoorsbosch & Onderhoud de cadeaubon zo spoedig mogelijk digitaal toe waarna deze gedownload kan worden, tenzij een andere verzenddatum overeengekomen is.
5.5. Na de bevestiging van de aanvraag ontvangt de klant de cadeaubon per email.
5.6. Na verplichte betaling via iDEAL kan de cadeaubon digitaal uitgeprint worden.
5.7. Klant kan er tevens voor kiezen de cadeaubon direct naar een derde te sturen aan wie hij de cadeaubon cadeau wil doen. De klant kan dit aangeven tijdens de bestelprocedure op de website.
5.8. De cadeaubon wordt slechts eenmaal geleverd. Bij verlies of beschadiging van de cadeaubon na ontvangst daarvan is Stukadoorsbosch & Onderhoud niet gehouden tot het opnieuw leveren daarvan.
5.9. Stukadoorsbosch & Onderhoud is gerechtigd derden in te schakelen bij het uitvoeren van haar verplichtingen die voortvloeien uit de overeenkomst.
5.10. Indien de overeengekomen levertijd niet haalbaar is, neemt Stukadoorsbosch & Onderhoud contact met de klant op. Stukadoorsbosch & Onderhoud zal dan een alternatieve leverdatum voorstellen. De klant heeft tevens recht de overeenkomst schriftelijk kosteloos te ontbinden.
5.11. Indien de klant de overeenkomst conform artikel 5.10 ontbindt zal Stukadoorsbosch & Onderhoud eventuele gedane betalingen zo spoedig mogelijk, maar uiterlijk binnen 90 dagen na ontbinding aan de klant terugbetalen.
5.12. Zodra de te leveren cadeaubonnen op het opgegeven afleveradres zijn geleverd, gaat het risico, waar het deze cadeaubonnen betreft, over op de klant of ontvanger daarvan.

Artikel 6 Betalingsvoorwaarden
6.1. De klant dient de betalingen aan Stukadoorsbosch & Onderhoud volgens de in de bestelprocedure op de website gegeven methoden te voldoen. De bestelling dient steeds vooraf betaald te worden.
6.2. Eventuele door de klant na bezorging (nog) verschuldigde bedragen dienen binnen 14 dagen na bezorging van het product te worden voldaan.
6.3. Bij een niet tijdige betaling is de klant, naast het verschuldigde bedrag en de daarop verschenen rente, gehouden tot een volledige vergoeding van zowel buitengerechtelijke als gerechtelijke incassokosten, daaronder begrepen de kosten voor advocaten, deurwaarders en incassobureaus.
6.4. De vordering tot betaling is direct opeisbaar ingeval de klant in staat van faillissement wordt verklaard, surseance aanvraagt dan wel algeheel beslag op vermogensbestanddelen van de klant wordt gelegd, de klant overlijdt en voorts, indien deze in liquidatie treedt of wordt ontbonden.
6.5. In bovenstaande gevallen heeft Stukadoorsbosch & Onderhoud voorts het recht de overeenkomst of het nog niet uitgevoerde gedeelte daarvan zonder ingebrekestelling of rechterlijke interventie te beëindigen of op te schorten, onverminderd het recht van Stukadoorsbosch & Onderhoud vergoeding te verlangen voor eventuele schade die voor hem hierdoor mocht ontstaan.

Artikel 7 Aansprakelijkheid
7.1. De totale aansprakelijkheid van Stukadoorsbosch & Onderhoud jegens de klant wegens toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst is beperkt tot vergoeding van directe schade tot maximaal het bedrag van de voor die overeenkomst bedongen prijs (exclusief BTW). In geen geval zal de totale vergoeding voor directe schade echter meer bedragen dan 500 Euro.
7.2. De aansprakelijkheidsbepaling van lid 1 geldt alleen voor klanten die natuurlijke of rechtspersonen zijn die handelen in de uitoefening van beroep of bedrijf.
7.3. Aansprakelijkheid van Stukadoorsbosch & Onderhoud jegens de klant voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen, verlies van gegevens en schade door bedrijfsstagnatie, is uitgesloten.
7.4. Buiten de in artikel 7.1 en 7.2 genoemde gevallen rust op Stukadoorsbosch & Onderhoud jegens de klant geen enkele aansprakelijkheid voor schadevergoeding, ongeacht de grond waarop een actie tot schadevergoeding zou worden gebaseerd. De in artikel 7.1 genoemde maximumbedragen komen echter te vervallen indien en voor zover de schade het gevolg is van opzet of grove schuld van Stukadoorsbosch & Onderhoud.
7.5. Stukadoorsbosch & Onderhoud is niet aansprakelijk voor enige schade die ontstaat door tekortkoming in de uitvoering van de activiteit door, dan wel onrechtmatig handelen van, Stukadoorsbosch & Onderhoud, behoudens het bepaalde in artikel 7.4.
7.6. Stukadoorsbosch & Onderhoud is nimmer aansprakelijk voor enige schade voortvloeiende uit letsel en/of dood ontstaan gedurende de uitvoering van de verbouwingswerkzaamheid door Stukadoorsbosch & Onderhoud.
7.7. De aansprakelijkheid van Stukadoorsbosch & Onderhoud jegens de klant wegens toerekenbare tekortkoming in de nakoming van een overeenkomst ontstaat slechts indien de klant Stukadoorsbosch & Onderhoud onverwijld en deugdelijk schriftelijk in gebreke stelt, stellende daarbij een redelijke termijn ter zuivering van de tekortkoming, en Stukadoorsbosch & Onderhoud ook na die termijn toerekenbaar in de nakoming van zijn verplichtingen tekort blijft schieten. De ingebrekestelling dient een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming te bevatten, zodat Stukadoorsbosch &  Onderhoud in staat is adequaat te reageren.
7.8. Voorwaarde voor het ontstaan van enig recht op schadevergoeding is steeds dat de klant de schade zo spoedig mogelijk na het ontstaan daarvan schriftelijk bij Stukadoorsbosch & Onderhoud meldt.
7.9. Klant vrijwaart Stukadoorsbosch & Onderhoud voor alle aanspraken van derden.
7.10. In geval van overmacht is Stukadoorsbosch & Onderhoud niet gehouden tot vergoeding van de daardoor bij Klant ontstane schade.

Artikel 8 Informatie op website
8.1. De inhoud van de website en de cadeaubonnen worden met de grootste zorgvuldigheid samengesteld. Stukadoorsbosch & Onderhoud kan echter niet uitsluiten dat informatie niet juist en/of onvolledig is. Conform het bepaalde in onze disclaimer is Stukadoorsbosch & Onderhoud niet aansprakelijk voor de gevolgen van een kennelijk onvolledige website.

Artikel 9 Klachten
9.1. Klanten kunnen zich met klachten over de uitvoering van een overeenkomst door een Stukadoorsbosch & Onderhoud wenden tot Stukadoorsbosch & Onderhoud, eventueel bevoegde geschillencommissies of de bevoegde rechter.
9.2. Voor klachten over de wijze van het aanbod en de levering van de cadeaubonnen als zodanig kan de klant zich wenden tot Stukadoorsbosch & Onderhoud overeenkomstig de op de Website bekendgemaakte klachtenprocedure.
9.3. Stukadoorsbosch & Onderhoud is niet verantwoordelijk voor het gedrag van de koper resp. ontvanger van de cadeaubon.

Artikel 10 Intellectuele eigendom
10.1. Alle intellectuele (eigendoms)rechten welke kunnen worden uitgeoefend ten aanzien van de (inhoud van de) website van Stukadoorsbosch & Onderhoud en gedrukt materiaal zijn voorbehouden aan Stukadoorsbosch & Onderhoud.

Artikel 11 Persoonsgegevens
11.1. Stukadoorsbosch & Onderhoud verwerkt de persoonsgegevens van klanten overeenkomstig de op de website gepubliceerde privacy statement.
11.2. In het geval de klant aan Stukadoorsbosch & Onderhoud persoonsgegevens van derden verstrekt, vrijwaart de klant Stukadoorsbosch & Onderhoud voor alle aanspraken van derden die voortvloeien uit of verband houden met de verwerking van die persoonsgegevens door Stukadoorsbosch & Onderhoud.
Artikel 12 Slotbepalingen
12.1. Op de overeenkomst is Nederlands recht van toepassing.
12.2. Voor zover door deze algemene voorwaarden of de regels van dwingend recht niet anders wordt voorgeschreven, zullen alle geschillen die mochten ontstaan naar aanleiding van de Overeenkomst worden voorgelegd aan de bevoegde Nederlandse rechter te Rotterdam.
12.3 De bepalingen uit deze Algemene Voorwaarden zijn complementair aan die van de Algemene Voorwaarden betreffende de uitvoering van de werkzaamheden.
12.4. Indien een bepaling in deze Algemene Voorwaarden nietig blijkt te zijn, tast dit niet de geldigheid van de gehele Algemene Voorwaarden aan. Partijen zullen in dit geval ter vervanging (een) nieuwe bepaling(en) vaststellen, waarmee zoveel als rechtens mogelijk is aan de bedoeling van de oorspronkelijke bepaling gestalte wordt gegeven.
12.5. Onder "schriftelijk" valt in deze voorwaarden ook e-mail, mits de identiteit van de afzender en de integriteit van de e-mail voldoende vaststaat.
12.6. Bij elektronische communicatie met Stukadoorsbosch & Onderhoud geldt de door Stukadoorsbosch & Onderhoud ontvangen of opgeslagen versie van dat bericht als de authentieke versie, tenzij de klant kan aantonen dat deze versie niet authentiek is.
12.7 Bij eventuele ontstane strijdigheden betreffende de interpretatie van bepalingen van de Algemene Voorwaarden en die van de individuele overeenkomst, hebben de laatstgenoemde bepalingen voorrang.
12.8 Stukadoorsbosch & Onderhoud draagt zorg voor een nauwkeurige uitvoering voor de afhandeling van de aanvraag van offertes conform haar privacy beleid.
12.9 Voor de desbetreffende bepalingen in deze Algemene Voorwaarden is hetgeen vermeld is in de disclaimer van toepassing.

Contactgegevens
Mocht u na het lezen van onze Algemene Voorwaarden, vragen klachten of opmerkingen hebben over deze Algemene Voorwaarden, neem dan gerust schriftelijk of per e-mail contact met ons op.

Adresgegevens:
Stukadoorsbosch & Onderhoud
Postbus 44061
3006 HB Rotterdam

Overweegt u een verbouwing of stukadoorswerkzaamheden?

Download gratis de gids die u veilig door elke verbouwing loodst!

Download GRATIS

"Bouw-budget-plan" om Bouw-Verbouwingskosten te bijhouden.

Verbouwingstips